”હુમાયું નો મકબરો” દિલ્હી

ભારતની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ એતિહાસિક ધરોહર પેકી એક એટલે…..                                       “”હુમાયું નો મકબરો”” ઘણા કારણોસર આ મકબરા નું ખાસ મહત્વ છે,આ ભારતમાં મોગલ બાદશાહ નો પ્રથમ મકબરો હતો પરંતુ તે પછીના વર્ષોમાં આ મકબરો શાહી પરિવારના ૧૫૦ થી વધુ […]